کمترین: 
1169
بیشترین: 
1207
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1207
زمان: 
6/6 22:20
قیمت کرون سوئد امروز 6 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 6 شهریور 1397 , 1207 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 10:20","price":1175},{"date":"1397/06/06 10:30","price":1176},{"date":"1397/06/06 11:50","price":1201},{"date":"1397/06/06 12:10","price":1172},{"date":"1397/06/06 12:50","price":1169},{"date":"1397/06/06 13:30","price":1170},{"date":"1397/06/06 15:30","price":1169},{"date":"1397/06/06 16:00","price":1190},{"date":"1397/06/06 16:20","price":1203},{"date":"1397/06/06 17:20","price":1205},{"date":"1397/06/06 18:10","price":1187},{"date":"1397/06/06 19:20","price":1188},{"date":"1397/06/06 20:20","price":1203},{"date":"1397/06/06 22:20","price":1207}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398