کمترین: 
9585
بیشترین: 
9916
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9916
زمان: 
6/6 22:20
قیمت ین ژاپن امروز 6 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 6 شهریور 1397 , 9916 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 10:20","price":9636},{"date":"1397/06/06 10:30","price":9632},{"date":"1397/06/06 11:50","price":9828},{"date":"1397/06/06 12:10","price":9600},{"date":"1397/06/06 12:50","price":9586},{"date":"1397/06/06 13:30","price":9588},{"date":"1397/06/06 14:20","price":9585},{"date":"1397/06/06 15:30","price":9590},{"date":"1397/06/06 16:00","price":9775},{"date":"1397/06/06 16:20","price":9883},{"date":"1397/06/06 17:00","price":9866},{"date":"1397/06/06 17:20","price":9880},{"date":"1397/06/06 18:10","price":9728},{"date":"1397/06/06 19:20","price":9746},{"date":"1397/06/06 20:20","price":9876},{"date":"1397/06/06 22:20","price":9916}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398