کمترین: 
13735
بیشترین: 
14180
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14180
زمان: 
6/6 22:20
قیمت پوند امروز 6 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 6 شهریور 1397 , 14180 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 10:20","price":13791},{"date":"1397/06/06 10:30","price":13792},{"date":"1397/06/06 11:50","price":14071},{"date":"1397/06/06 12:10","price":13763},{"date":"1397/06/06 12:50","price":13738},{"date":"1397/06/06 13:30","price":13743},{"date":"1397/06/06 14:20","price":13744},{"date":"1397/06/06 15:30","price":13735},{"date":"1397/06/06 16:00","price":13994},{"date":"1397/06/06 16:20","price":14144},{"date":"1397/06/06 17:00","price":14145},{"date":"1397/06/06 17:20","price":14161},{"date":"1397/06/06 18:10","price":13978},{"date":"1397/06/06 19:20","price":13983},{"date":"1397/06/06 20:20","price":14138},{"date":"1397/06/06 22:20","price":14180}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399