کمترین: 
12452
بیشترین: 
12892
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12892
زمان: 
6/6 22:20
قیمت یورو امروز 6 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 6 شهریور 1397 , 12892 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 10:20","price":12504},{"date":"1397/06/06 10:30","price":12503},{"date":"1397/06/06 11:50","price":12763},{"date":"1397/06/06 12:10","price":12470},{"date":"1397/06/06 12:50","price":12453},{"date":"1397/06/06 13:30","price":12452},{"date":"1397/06/06 14:20","price":12457},{"date":"1397/06/06 15:30","price":12458},{"date":"1397/06/06 16:00","price":12695},{"date":"1397/06/06 16:20","price":12831},{"date":"1397/06/06 17:00","price":12828},{"date":"1397/06/06 17:20","price":12838},{"date":"1397/06/06 18:10","price":12674},{"date":"1397/06/06 19:20","price":12686},{"date":"1397/06/06 20:20","price":12859},{"date":"1397/06/06 22:20","price":12892}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399