کمترین: 
11170.4
بیشترین: 
11170.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.4
زمان: 
6/6 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 6 شهریور 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 6 شهریور 1397 , 11170.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 09:20","price":11170.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398