کمترین: 
1324000
بیشترین: 
1359000
قیمت تقلبی: 
1328000
زمان: 
6/6 22:10
قیمت آبشده شنبه ای امروز 6 شهریور 1397
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 1328000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 00:10","price":1327000},{"date":"1397/06/06 02:10","price":1330000},{"date":"1397/06/06 11:50","price":1359000},{"date":"1397/06/06 12:10","price":1347000},{"date":"1397/06/06 12:50","price":1339000},{"date":"1397/06/06 14:10","price":1340000},{"date":"1397/06/06 15:10","price":1349000},{"date":"1397/06/06 16:10","price":1345000},{"date":"1397/06/06 16:50","price":1342000},{"date":"1397/06/06 16:55","price":1343000},{"date":"1397/06/06 17:10","price":1331000},{"date":"1397/06/06 18:00","price":1334000},{"date":"1397/06/06 18:05","price":1332000},{"date":"1397/06/06 18:10","price":1326000},{"date":"1397/06/06 19:10","price":1327000},{"date":"1397/06/06 20:10","price":1324000},{"date":"1397/06/06 22:10","price":1328000}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398