کمترین: 
2.836
بیشترین: 
2.872
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.848
زمان: 
6/6 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 6 شهریور 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 2.848 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 00:08","price":2.867},{"date":"1397/06/06 01:08","price":2.868},{"date":"1397/06/06 04:08","price":2.869},{"date":"1397/06/06 05:08","price":2.868},{"date":"1397/06/06 06:08","price":2.869},{"date":"1397/06/06 07:08","price":2.867},{"date":"1397/06/06 09:08","price":2.864},{"date":"1397/06/06 12:08","price":2.865},{"date":"1397/06/06 14:08","price":2.869},{"date":"1397/06/06 16:08","price":2.872},{"date":"1397/06/06 17:16","price":2.853},{"date":"1397/06/06 18:08","price":2.854},{"date":"1397/06/06 19:08","price":2.857},{"date":"1397/06/06 20:08","price":2.852},{"date":"1397/06/06 21:08","price":2.836},{"date":"1397/06/06 22:08","price":2.838},{"date":"1397/06/06 23:08","price":2.848}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399