کمترین: 
1.9725
بیشترین: 
1.9965
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9725
زمان: 
6/6 23:08
قیمت بنزین امروز 6 شهریور 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 6 شهریور 1397 , 1.9725 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 00:08","price":1.9857},{"date":"1397/06/06 01:08","price":1.986},{"date":"1397/06/06 03:08","price":1.987},{"date":"1397/06/06 04:08","price":1.9865},{"date":"1397/06/06 06:08","price":1.9892},{"date":"1397/06/06 07:08","price":1.987},{"date":"1397/06/06 08:08","price":1.9854},{"date":"1397/06/06 09:08","price":1.9825},{"date":"1397/06/06 10:08","price":1.9828},{"date":"1397/06/06 11:00","price":1.9825},{"date":"1397/06/06 12:08","price":1.9803},{"date":"1397/06/06 14:08","price":1.9885},{"date":"1397/06/06 15:08","price":1.9925},{"date":"1397/06/06 16:08","price":1.9915},{"date":"1397/06/06 17:16","price":1.9936},{"date":"1397/06/06 18:08","price":1.996},{"date":"1397/06/06 19:08","price":1.9965},{"date":"1397/06/06 20:08","price":1.9767},{"date":"1397/06/06 21:08","price":1.9835},{"date":"1397/06/06 22:08","price":1.9728},{"date":"1397/06/06 23:08","price":1.9725}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399