کمترین: 
2.2157
بیشترین: 
2.2367
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2157
زمان: 
6/6 23:08
قیمت نفت کوره امروز 6 شهریور 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 2.2157 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 00:08","price":2.2225},{"date":"1397/06/06 01:08","price":2.2226},{"date":"1397/06/06 02:08","price":2.2234},{"date":"1397/06/06 03:08","price":2.2242},{"date":"1397/06/06 04:08","price":2.2237},{"date":"1397/06/06 05:08","price":2.223},{"date":"1397/06/06 06:08","price":2.2274},{"date":"1397/06/06 07:08","price":2.2231},{"date":"1397/06/06 08:08","price":2.222},{"date":"1397/06/06 09:08","price":2.2201},{"date":"1397/06/06 10:08","price":2.2212},{"date":"1397/06/06 11:00","price":2.221},{"date":"1397/06/06 12:08","price":2.2221},{"date":"1397/06/06 14:08","price":2.2294},{"date":"1397/06/06 15:08","price":2.2307},{"date":"1397/06/06 16:08","price":2.2312},{"date":"1397/06/06 17:16","price":2.2338},{"date":"1397/06/06 18:08","price":2.2367},{"date":"1397/06/06 20:08","price":2.2247},{"date":"1397/06/06 21:08","price":2.2302},{"date":"1397/06/06 22:08","price":2.2186},{"date":"1397/06/06 23:08","price":2.2157}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399