کمترین: 
76.19
بیشترین: 
77.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76.19
زمان: 
6/6 23:08
قیمت نفت برنت امروز 6 شهریور 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 76.19 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 00:08","price":76.52},{"date":"1397/06/06 01:08","price":76.56},{"date":"1397/06/06 03:08","price":76.59},{"date":"1397/06/06 04:08","price":76.57},{"date":"1397/06/06 06:08","price":76.77},{"date":"1397/06/06 07:08","price":76.67},{"date":"1397/06/06 08:08","price":76.66},{"date":"1397/06/06 09:08","price":76.45},{"date":"1397/06/06 10:08","price":76.47},{"date":"1397/06/06 11:00","price":76.48},{"date":"1397/06/06 12:08","price":76.5},{"date":"1397/06/06 14:08","price":76.85},{"date":"1397/06/06 15:08","price":77},{"date":"1397/06/06 16:08","price":76.92},{"date":"1397/06/06 17:16","price":76.97},{"date":"1397/06/06 18:08","price":77.01},{"date":"1397/06/06 19:08","price":77.08},{"date":"1397/06/06 20:08","price":76.56},{"date":"1397/06/06 21:08","price":76.84},{"date":"1397/06/06 22:08","price":76.25},{"date":"1397/06/06 23:08","price":76.19}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399