کمترین: 
68.34
بیشترین: 
69.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.36
زمان: 
6/6 23:08
قیمت نفت سبک امروز 6 شهریور 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 68.36 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 00:08","price":68.87},{"date":"1397/06/06 01:08","price":68.89},{"date":"1397/06/06 03:08","price":68.91},{"date":"1397/06/06 04:08","price":68.96},{"date":"1397/06/06 05:08","price":68.95},{"date":"1397/06/06 06:08","price":69.09},{"date":"1397/06/06 07:08","price":68.97},{"date":"1397/06/06 08:08","price":68.95},{"date":"1397/06/06 09:08","price":68.85},{"date":"1397/06/06 10:08","price":68.84},{"date":"1397/06/06 11:00","price":68.83},{"date":"1397/06/06 12:08","price":68.78},{"date":"1397/06/06 14:08","price":68.98},{"date":"1397/06/06 15:08","price":69.08},{"date":"1397/06/06 16:08","price":69.03},{"date":"1397/06/06 17:16","price":68.92},{"date":"1397/06/06 18:08","price":68.98},{"date":"1397/06/06 20:08","price":68.61},{"date":"1397/06/06 21:08","price":68.98},{"date":"1397/06/06 22:08","price":68.34},{"date":"1397/06/06 23:08","price":68.36}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398