کمترین: 
74.02
بیشترین: 
74.02
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.02
زمان: 
6/5 19:08
قیمت نفت اوپک امروز 5 شهریور 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 74.02 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 19:08","price":74.02}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1400