کمترین: 
25.95
بیشترین: 
25.95
قیمت تقلبی: 
25.95
زمان: 
6/5 17:16
قیمت JPMorgan Chase & Co Pe ADR امروز 5 شهریور 1397
قیمت JPMorgan Chase & Co Pe ADRدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 25.95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 17:16","price":25.95}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398