کمترین: 
312850
بیشترین: 
312850
قیمت تقلبی: 
312850
زمان: 
6/5 16:16
قیمت Berkshire Hathaway امروز 5 شهریور 1397
قیمت Berkshire Hathawayدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 312850 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 16:16","price":312850}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398