کمترین: 
207.98
بیشترین: 
207.98
قیمت تقلبی: 
207.98
زمان: 
6/5 16:16
قیمت Berkshire Hathaway B امروز 5 شهریور 1397
قیمت Berkshire Hathaway Bدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 207.98 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 16:16","price":207.98}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399