کمترین: 
174.23
بیشترین: 
174.23
قیمت تقلبی: 
174.23
زمان: 
6/5 16:16
قیمت Alibaba امروز 5 شهریور 1397
قیمت Alibabaدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 174.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 16:16","price":174.23}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399