کمترین: 
174.65
بیشترین: 
174.65
قیمت تقلبی: 
174.65
زمان: 
6/5 16:16
قیمت Facebook امروز 5 شهریور 1397
قیمت Facebookدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 174.65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 16:16","price":174.65}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399