کمترین: 
1236.75
بیشترین: 
1236.75
قیمت تقلبی: 
1236.75
زمان: 
6/5 16:16
قیمت Alphabet A امروز 5 شهریور 1397
قیمت Alphabet Aدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 1236.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 16:16","price":1236.75}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399