کمترین: 
1220.65
بیشترین: 
1220.65
قیمت تقلبی: 
1220.65
زمان: 
6/5 16:16
قیمت Alphabet Inc C امروز 5 شهریور 1397
قیمت Alphabet Inc Cدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 1220.65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 16:16","price":1220.65}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399