کمترین: 
216.16
بیشترین: 
216.16
قیمت تقلبی: 
216.16
زمان: 
6/5 16:16
قیمت Apple امروز 5 شهریور 1397
قیمت Appleدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 216.16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 16:16","price":216.16}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399