کمترین: 
324
بیشترین: 
331
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
330
زمان: 
6/5 21:20
قیمت بات تایلند امروز 5 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 5 شهریور 1397 , 330 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 11:30","price":325},{"date":"1397/06/05 11:50","price":326},{"date":"1397/06/05 12:00","price":324},{"date":"1397/06/05 12:10","price":325},{"date":"1397/06/05 12:20","price":326},{"date":"1397/06/05 12:30","price":325},{"date":"1397/06/05 12:50","price":326},{"date":"1397/06/05 13:10","price":325},{"date":"1397/06/05 13:50","price":326},{"date":"1397/06/05 14:20","price":327},{"date":"1397/06/05 15:20","price":328},{"date":"1397/06/05 15:30","price":327},{"date":"1397/06/05 15:50","price":329},{"date":"1397/06/05 16:30","price":331},{"date":"1397/06/05 17:00","price":330},{"date":"1397/06/05 17:30","price":329},{"date":"1397/06/05 18:00","price":328},{"date":"1397/06/05 18:10","price":327},{"date":"1397/06/05 18:30","price":326},{"date":"1397/06/05 18:50","price":327},{"date":"1397/06/05 19:30","price":328},{"date":"1397/06/05 20:30","price":329},{"date":"1397/06/05 21:00","price":328},{"date":"1397/06/05 21:10","price":329},{"date":"1397/06/05 21:20","price":330}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399