کمترین: 
147
بیشترین: 
150
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
148
زمان: 
6/5 21:00
قیمت افغانی امروز 5 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 148 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 11:30","price":147},{"date":"1397/06/05 12:10","price":148},{"date":"1397/06/05 12:20","price":147},{"date":"1397/06/05 12:50","price":148},{"date":"1397/06/05 13:00","price":147},{"date":"1397/06/05 13:20","price":148},{"date":"1397/06/05 13:30","price":147},{"date":"1397/06/05 13:50","price":148},{"date":"1397/06/05 15:50","price":149},{"date":"1397/06/05 16:50","price":150},{"date":"1397/06/05 17:20","price":149},{"date":"1397/06/05 18:00","price":148},{"date":"1397/06/05 19:50","price":149},{"date":"1397/06/05 21:00","price":148}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398