کمترین: 
1154
بیشترین: 
1185
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1178
زمان: 
6/5 21:20
قیمت کرون سوئد امروز 5 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 5 شهریور 1397 , 1178 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 10:30","price":1154},{"date":"1397/06/05 10:50","price":1155},{"date":"1397/06/05 11:10","price":1154},{"date":"1397/06/05 11:30","price":1162},{"date":"1397/06/05 11:50","price":1160},{"date":"1397/06/05 12:00","price":1158},{"date":"1397/06/05 12:10","price":1160},{"date":"1397/06/05 12:20","price":1163},{"date":"1397/06/05 12:30","price":1162},{"date":"1397/06/05 12:50","price":1164},{"date":"1397/06/05 13:00","price":1166},{"date":"1397/06/05 13:10","price":1161},{"date":"1397/06/05 13:20","price":1163},{"date":"1397/06/05 13:50","price":1165},{"date":"1397/06/05 14:00","price":1167},{"date":"1397/06/05 14:10","price":1166},{"date":"1397/06/05 14:20","price":1170},{"date":"1397/06/05 14:30","price":1169},{"date":"1397/06/05 15:20","price":1171},{"date":"1397/06/05 15:30","price":1170},{"date":"1397/06/05 15:50","price":1174},{"date":"1397/06/05 16:00","price":1176},{"date":"1397/06/05 16:10","price":1177},{"date":"1397/06/05 16:20","price":1176},{"date":"1397/06/05 16:30","price":1181},{"date":"1397/06/05 16:50","price":1185},{"date":"1397/06/05 17:00","price":1181},{"date":"1397/06/05 17:20","price":1179},{"date":"1397/06/05 17:30","price":1178},{"date":"1397/06/05 17:50","price":1175},{"date":"1397/06/05 18:00","price":1172},{"date":"1397/06/05 18:10","price":1171},{"date":"1397/06/05 18:20","price":1169},{"date":"1397/06/05 18:30","price":1168},{"date":"1397/06/05 18:50","price":1169},{"date":"1397/06/05 19:00","price":1168},{"date":"1397/06/05 19:10","price":1171},{"date":"1397/06/05 19:30","price":1173},{"date":"1397/06/05 19:50","price":1177},{"date":"1397/06/05 20:00","price":1176},{"date":"1397/06/05 20:10","price":1177},{"date":"1397/06/05 20:20","price":1176},{"date":"1397/06/05 20:30","price":1179},{"date":"1397/06/05 21:00","price":1177},{"date":"1397/06/05 21:10","price":1176},{"date":"1397/06/05 21:20","price":1178}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398