کمترین: 
2868
بیشترین: 
2944
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2917
زمان: 
6/5 21:20
قیمت درهم امارات امروز 5 شهریور 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 2917 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 10:30","price":2868},{"date":"1397/06/05 10:50","price":2869},{"date":"1397/06/05 11:10","price":2872},{"date":"1397/06/05 11:20","price":2871},{"date":"1397/06/05 11:30","price":2890},{"date":"1397/06/05 11:50","price":2891},{"date":"1397/06/05 12:00","price":2882},{"date":"1397/06/05 12:10","price":2889},{"date":"1397/06/05 12:20","price":2893},{"date":"1397/06/05 12:30","price":2889},{"date":"1397/06/05 12:50","price":2896},{"date":"1397/06/05 13:10","price":2886},{"date":"1397/06/05 13:20","price":2890},{"date":"1397/06/05 13:50","price":2895},{"date":"1397/06/05 14:00","price":2903},{"date":"1397/06/05 14:10","price":2898},{"date":"1397/06/05 14:20","price":2911},{"date":"1397/06/05 14:30","price":2904},{"date":"1397/06/05 14:50","price":2900},{"date":"1397/06/05 15:00","price":2904},{"date":"1397/06/05 15:10","price":2906},{"date":"1397/06/05 15:20","price":2910},{"date":"1397/06/05 15:30","price":2907},{"date":"1397/06/05 15:50","price":2920},{"date":"1397/06/05 16:00","price":2921},{"date":"1397/06/05 16:10","price":2925},{"date":"1397/06/05 16:20","price":2922},{"date":"1397/06/05 16:30","price":2935},{"date":"1397/06/05 16:50","price":2944},{"date":"1397/06/05 17:00","price":2932},{"date":"1397/06/05 17:20","price":2928},{"date":"1397/06/05 17:30","price":2925},{"date":"1397/06/05 17:50","price":2917},{"date":"1397/06/05 18:00","price":2910},{"date":"1397/06/05 18:10","price":2907},{"date":"1397/06/05 18:20","price":2902},{"date":"1397/06/05 18:30","price":2899},{"date":"1397/06/05 18:50","price":2903},{"date":"1397/06/05 19:00","price":2901},{"date":"1397/06/05 19:10","price":2904},{"date":"1397/06/05 19:20","price":2903},{"date":"1397/06/05 19:30","price":2911},{"date":"1397/06/05 19:50","price":2917},{"date":"1397/06/05 20:00","price":2916},{"date":"1397/06/05 20:30","price":2922},{"date":"1397/06/05 20:50","price":2921},{"date":"1397/06/05 21:00","price":2916},{"date":"1397/06/05 21:10","price":2913},{"date":"1397/06/05 21:20","price":2917}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398