کمترین: 
6159
بیشترین: 
6323
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6267
زمان: 
6/5 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 5 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 5 شهریور 1397 , 6267 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 10:20","price":6161},{"date":"1397/06/05 10:30","price":6159},{"date":"1397/06/05 11:00","price":6163},{"date":"1397/06/05 11:10","price":6166},{"date":"1397/06/05 11:30","price":6207},{"date":"1397/06/05 11:50","price":6209},{"date":"1397/06/05 12:00","price":6190},{"date":"1397/06/05 12:10","price":6205},{"date":"1397/06/05 12:20","price":6213},{"date":"1397/06/05 12:30","price":6204},{"date":"1397/06/05 12:50","price":6220},{"date":"1397/06/05 13:00","price":6221},{"date":"1397/06/05 13:10","price":6198},{"date":"1397/06/05 13:20","price":6207},{"date":"1397/06/05 13:30","price":6208},{"date":"1397/06/05 13:50","price":6217},{"date":"1397/06/05 14:00","price":6226},{"date":"1397/06/05 14:10","price":6225},{"date":"1397/06/05 14:20","price":6244},{"date":"1397/06/05 14:30","price":6238},{"date":"1397/06/05 14:50","price":6236},{"date":"1397/06/05 15:00","price":6238},{"date":"1397/06/05 15:10","price":6240},{"date":"1397/06/05 15:20","price":6250},{"date":"1397/06/05 15:30","price":6244},{"date":"1397/06/05 15:50","price":6272},{"date":"1397/06/05 16:00","price":6274},{"date":"1397/06/05 16:10","price":6283},{"date":"1397/06/05 16:20","price":6275},{"date":"1397/06/05 16:30","price":6305},{"date":"1397/06/05 16:50","price":6323},{"date":"1397/06/05 17:00","price":6298},{"date":"1397/06/05 17:20","price":6288},{"date":"1397/06/05 17:30","price":6281},{"date":"1397/06/05 17:50","price":6267},{"date":"1397/06/05 18:00","price":6250},{"date":"1397/06/05 18:10","price":6245},{"date":"1397/06/05 18:20","price":6233},{"date":"1397/06/05 18:30","price":6227},{"date":"1397/06/05 18:50","price":6235},{"date":"1397/06/05 19:00","price":6230},{"date":"1397/06/05 19:10","price":6236},{"date":"1397/06/05 19:30","price":6252},{"date":"1397/06/05 19:50","price":6266},{"date":"1397/06/05 20:00","price":6261},{"date":"1397/06/05 20:10","price":6264},{"date":"1397/06/05 20:20","price":6262},{"date":"1397/06/05 20:30","price":6275},{"date":"1397/06/05 20:50","price":6274},{"date":"1397/06/05 21:00","price":6263},{"date":"1397/06/05 21:10","price":6256},{"date":"1397/06/05 21:20","price":6267}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398