کمترین: 
2570
بیشترین: 
2634
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2618
زمان: 
6/5 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 5 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 2618 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 10:20","price":2572},{"date":"1397/06/05 10:30","price":2570},{"date":"1397/06/05 10:50","price":2571},{"date":"1397/06/05 11:30","price":2590},{"date":"1397/06/05 11:50","price":2591},{"date":"1397/06/05 12:00","price":2582},{"date":"1397/06/05 12:10","price":2589},{"date":"1397/06/05 12:20","price":2593},{"date":"1397/06/05 12:30","price":2589},{"date":"1397/06/05 12:50","price":2596},{"date":"1397/06/05 13:10","price":2587},{"date":"1397/06/05 13:20","price":2591},{"date":"1397/06/05 13:50","price":2595},{"date":"1397/06/05 14:00","price":2599},{"date":"1397/06/05 14:10","price":2598},{"date":"1397/06/05 14:20","price":2603},{"date":"1397/06/05 15:00","price":2604},{"date":"1397/06/05 15:10","price":2605},{"date":"1397/06/05 15:30","price":2603},{"date":"1397/06/05 15:50","price":2613},{"date":"1397/06/05 16:00","price":2614},{"date":"1397/06/05 16:10","price":2618},{"date":"1397/06/05 16:20","price":2615},{"date":"1397/06/05 16:30","price":2627},{"date":"1397/06/05 16:50","price":2634},{"date":"1397/06/05 17:00","price":2623},{"date":"1397/06/05 17:20","price":2619},{"date":"1397/06/05 17:30","price":2616},{"date":"1397/06/05 17:50","price":2615},{"date":"1397/06/05 18:00","price":2609},{"date":"1397/06/05 18:10","price":2606},{"date":"1397/06/05 18:20","price":2602},{"date":"1397/06/05 18:30","price":2599},{"date":"1397/06/05 18:50","price":2603},{"date":"1397/06/05 19:00","price":2601},{"date":"1397/06/05 19:10","price":2605},{"date":"1397/06/05 19:30","price":2611},{"date":"1397/06/05 19:50","price":2618},{"date":"1397/06/05 20:00","price":2617},{"date":"1397/06/05 20:30","price":2622},{"date":"1397/06/05 21:00","price":2617},{"date":"1397/06/05 21:10","price":2614},{"date":"1397/06/05 21:20","price":2618}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398