کمترین: 
7716
بیشترین: 
7922
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7867
زمان: 
6/5 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 5 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 5 شهریور 1397 , 7867 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 10:20","price":7722},{"date":"1397/06/05 10:30","price":7716},{"date":"1397/06/05 10:50","price":7718},{"date":"1397/06/05 11:00","price":7720},{"date":"1397/06/05 11:10","price":7721},{"date":"1397/06/05 11:20","price":7720},{"date":"1397/06/05 11:30","price":7768},{"date":"1397/06/05 11:50","price":7770},{"date":"1397/06/05 12:00","price":7751},{"date":"1397/06/05 12:10","price":7768},{"date":"1397/06/05 12:20","price":7778},{"date":"1397/06/05 12:30","price":7766},{"date":"1397/06/05 12:50","price":7788},{"date":"1397/06/05 13:00","price":7787},{"date":"1397/06/05 13:10","price":7761},{"date":"1397/06/05 13:20","price":7775},{"date":"1397/06/05 13:30","price":7773},{"date":"1397/06/05 13:50","price":7777},{"date":"1397/06/05 14:00","price":7793},{"date":"1397/06/05 14:20","price":7805},{"date":"1397/06/05 14:30","price":7808},{"date":"1397/06/05 14:50","price":7812},{"date":"1397/06/05 15:00","price":7811},{"date":"1397/06/05 15:10","price":7812},{"date":"1397/06/05 15:20","price":7824},{"date":"1397/06/05 15:30","price":7814},{"date":"1397/06/05 15:50","price":7851},{"date":"1397/06/05 16:00","price":7858},{"date":"1397/06/05 16:10","price":7867},{"date":"1397/06/05 16:20","price":7859},{"date":"1397/06/05 16:30","price":7894},{"date":"1397/06/05 16:50","price":7922},{"date":"1397/06/05 17:00","price":7890},{"date":"1397/06/05 17:20","price":7878},{"date":"1397/06/05 17:30","price":7870},{"date":"1397/06/05 17:50","price":7853},{"date":"1397/06/05 18:00","price":7832},{"date":"1397/06/05 18:10","price":7825},{"date":"1397/06/05 18:20","price":7812},{"date":"1397/06/05 18:30","price":7804},{"date":"1397/06/05 18:50","price":7812},{"date":"1397/06/05 19:00","price":7809},{"date":"1397/06/05 19:10","price":7822},{"date":"1397/06/05 19:30","price":7842},{"date":"1397/06/05 19:50","price":7861},{"date":"1397/06/05 20:00","price":7858},{"date":"1397/06/05 20:10","price":7860},{"date":"1397/06/05 20:20","price":7858},{"date":"1397/06/05 20:30","price":7875},{"date":"1397/06/05 20:50","price":7873},{"date":"1397/06/05 21:00","price":7860},{"date":"1397/06/05 21:10","price":7853},{"date":"1397/06/05 21:20","price":7867}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398