کمترین: 
1262
بیشترین: 
1296
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1289
زمان: 
6/5 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 5 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 1289 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 10:20","price":1263},{"date":"1397/06/05 10:30","price":1262},{"date":"1397/06/05 10:50","price":1263},{"date":"1397/06/05 11:20","price":1262},{"date":"1397/06/05 11:30","price":1270},{"date":"1397/06/05 11:50","price":1268},{"date":"1397/06/05 12:00","price":1267},{"date":"1397/06/05 12:10","price":1268},{"date":"1397/06/05 12:20","price":1270},{"date":"1397/06/05 12:50","price":1273},{"date":"1397/06/05 13:10","price":1268},{"date":"1397/06/05 13:20","price":1270},{"date":"1397/06/05 13:30","price":1271},{"date":"1397/06/05 13:50","price":1272},{"date":"1397/06/05 14:00","price":1274},{"date":"1397/06/05 14:20","price":1276},{"date":"1397/06/05 14:50","price":1277},{"date":"1397/06/05 15:00","price":1276},{"date":"1397/06/05 15:10","price":1277},{"date":"1397/06/05 15:20","price":1279},{"date":"1397/06/05 15:30","price":1278},{"date":"1397/06/05 15:50","price":1283},{"date":"1397/06/05 16:00","price":1285},{"date":"1397/06/05 16:10","price":1287},{"date":"1397/06/05 16:20","price":1285},{"date":"1397/06/05 16:30","price":1291},{"date":"1397/06/05 16:50","price":1296},{"date":"1397/06/05 17:00","price":1292},{"date":"1397/06/05 17:20","price":1289},{"date":"1397/06/05 17:30","price":1287},{"date":"1397/06/05 17:50","price":1285},{"date":"1397/06/05 18:00","price":1282},{"date":"1397/06/05 18:10","price":1281},{"date":"1397/06/05 18:20","price":1279},{"date":"1397/06/05 18:30","price":1278},{"date":"1397/06/05 18:50","price":1279},{"date":"1397/06/05 19:00","price":1278},{"date":"1397/06/05 19:10","price":1280},{"date":"1397/06/05 19:30","price":1283},{"date":"1397/06/05 19:50","price":1287},{"date":"1397/06/05 20:30","price":1289},{"date":"1397/06/05 21:00","price":1287},{"date":"1397/06/05 21:10","price":1286},{"date":"1397/06/05 21:20","price":1289}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398