کمترین: 
1640
بیشترین: 
1685
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1679
زمان: 
6/5 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 5 شهریور 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 1679 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 10:20","price":1641},{"date":"1397/06/05 10:30","price":1640},{"date":"1397/06/05 10:50","price":1642},{"date":"1397/06/05 11:00","price":1640},{"date":"1397/06/05 11:30","price":1651},{"date":"1397/06/05 12:00","price":1647},{"date":"1397/06/05 12:10","price":1650},{"date":"1397/06/05 12:20","price":1653},{"date":"1397/06/05 12:30","price":1650},{"date":"1397/06/05 12:50","price":1656},{"date":"1397/06/05 13:10","price":1650},{"date":"1397/06/05 13:20","price":1653},{"date":"1397/06/05 13:50","price":1655},{"date":"1397/06/05 14:00","price":1660},{"date":"1397/06/05 14:10","price":1658},{"date":"1397/06/05 14:20","price":1665},{"date":"1397/06/05 14:30","price":1661},{"date":"1397/06/05 14:50","price":1659},{"date":"1397/06/05 15:00","price":1662},{"date":"1397/06/05 15:10","price":1661},{"date":"1397/06/05 15:20","price":1664},{"date":"1397/06/05 15:30","price":1662},{"date":"1397/06/05 15:50","price":1671},{"date":"1397/06/05 16:10","price":1675},{"date":"1397/06/05 16:20","price":1671},{"date":"1397/06/05 16:30","price":1679},{"date":"1397/06/05 16:50","price":1685},{"date":"1397/06/05 17:00","price":1680},{"date":"1397/06/05 17:20","price":1678},{"date":"1397/06/05 17:30","price":1676},{"date":"1397/06/05 17:50","price":1672},{"date":"1397/06/05 18:00","price":1668},{"date":"1397/06/05 18:20","price":1665},{"date":"1397/06/05 18:30","price":1664},{"date":"1397/06/05 18:50","price":1665},{"date":"1397/06/05 19:10","price":1668},{"date":"1397/06/05 19:20","price":1666},{"date":"1397/06/05 19:30","price":1672},{"date":"1397/06/05 19:50","price":1676},{"date":"1397/06/05 20:00","price":1675},{"date":"1397/06/05 20:10","price":1676},{"date":"1397/06/05 20:20","price":1677},{"date":"1397/06/05 20:30","price":1679},{"date":"1397/06/05 21:00","price":1677},{"date":"1397/06/05 21:10","price":1675},{"date":"1397/06/05 21:20","price":1679}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399