کمترین: 
2892
بیشترین: 
2965
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2938
زمان: 
6/5 21:20
قیمت ریال قطر امروز 5 شهریور 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 5 شهریور 1397 , 2938 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 10:20","price":2893},{"date":"1397/06/05 10:30","price":2892},{"date":"1397/06/05 11:00","price":2894},{"date":"1397/06/05 11:10","price":2895},{"date":"1397/06/05 11:20","price":2896},{"date":"1397/06/05 11:30","price":2911},{"date":"1397/06/05 11:50","price":2920},{"date":"1397/06/05 12:00","price":2906},{"date":"1397/06/05 12:10","price":2922},{"date":"1397/06/05 12:20","price":2920},{"date":"1397/06/05 12:50","price":2924},{"date":"1397/06/05 13:00","price":2920},{"date":"1397/06/05 13:10","price":2918},{"date":"1397/06/05 13:20","price":2923},{"date":"1397/06/05 13:30","price":2918},{"date":"1397/06/05 13:50","price":2922},{"date":"1397/06/05 14:00","price":2927},{"date":"1397/06/05 14:10","price":2922},{"date":"1397/06/05 14:20","price":2932},{"date":"1397/06/05 14:50","price":2925},{"date":"1397/06/05 15:00","price":2929},{"date":"1397/06/05 15:10","price":2931},{"date":"1397/06/05 15:20","price":2934},{"date":"1397/06/05 15:30","price":2939},{"date":"1397/06/05 15:50","price":2945},{"date":"1397/06/05 16:00","price":2946},{"date":"1397/06/05 16:10","price":2947},{"date":"1397/06/05 16:20","price":2954},{"date":"1397/06/05 16:30","price":2953},{"date":"1397/06/05 16:50","price":2965},{"date":"1397/06/05 17:00","price":2962},{"date":"1397/06/05 17:20","price":2953},{"date":"1397/06/05 17:30","price":2950},{"date":"1397/06/05 17:50","price":2942},{"date":"1397/06/05 18:00","price":2936},{"date":"1397/06/05 18:10","price":2931},{"date":"1397/06/05 18:20","price":2924},{"date":"1397/06/05 18:30","price":2925},{"date":"1397/06/05 18:50","price":2928},{"date":"1397/06/05 19:00","price":2926},{"date":"1397/06/05 19:10","price":2929},{"date":"1397/06/05 19:20","price":2928},{"date":"1397/06/05 19:50","price":2942},{"date":"1397/06/05 20:00","price":2943},{"date":"1397/06/05 20:10","price":2944},{"date":"1397/06/05 20:20","price":2941},{"date":"1397/06/05 20:30","price":2946},{"date":"1397/06/05 21:00","price":2941},{"date":"1397/06/05 21:10","price":2939},{"date":"1397/06/05 21:20","price":2938}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399