کمترین: 
2811
بیشترین: 
2884
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2853
زمان: 
6/5 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 5 شهریور 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 5 شهریور 1397 , 2853 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 10:20","price":2817},{"date":"1397/06/05 10:30","price":2816},{"date":"1397/06/05 11:00","price":2812},{"date":"1397/06/05 11:10","price":2815},{"date":"1397/06/05 11:20","price":2811},{"date":"1397/06/05 11:30","price":2833},{"date":"1397/06/05 11:50","price":2832},{"date":"1397/06/05 12:00","price":2825},{"date":"1397/06/05 12:10","price":2832},{"date":"1397/06/05 12:20","price":2836},{"date":"1397/06/05 12:30","price":2829},{"date":"1397/06/05 12:50","price":2839},{"date":"1397/06/05 13:10","price":2828},{"date":"1397/06/05 13:20","price":2833},{"date":"1397/06/05 13:50","price":2836},{"date":"1397/06/05 14:00","price":2841},{"date":"1397/06/05 14:20","price":2849},{"date":"1397/06/05 14:30","price":2845},{"date":"1397/06/05 14:50","price":2846},{"date":"1397/06/05 15:00","price":2845},{"date":"1397/06/05 15:10","price":2847},{"date":"1397/06/05 15:20","price":2851},{"date":"1397/06/05 15:30","price":2848},{"date":"1397/06/05 15:50","price":2862},{"date":"1397/06/05 16:10","price":2866},{"date":"1397/06/05 16:20","price":2863},{"date":"1397/06/05 16:30","price":2876},{"date":"1397/06/05 16:50","price":2884},{"date":"1397/06/05 17:00","price":2873},{"date":"1397/06/05 17:20","price":2868},{"date":"1397/06/05 17:30","price":2865},{"date":"1397/06/05 17:50","price":2860},{"date":"1397/06/05 18:00","price":2851},{"date":"1397/06/05 18:10","price":2850},{"date":"1397/06/05 18:20","price":2844},{"date":"1397/06/05 18:30","price":2841},{"date":"1397/06/05 18:50","price":2842},{"date":"1397/06/05 19:10","price":2845},{"date":"1397/06/05 19:20","price":2844},{"date":"1397/06/05 19:30","price":2852},{"date":"1397/06/05 19:50","price":2858},{"date":"1397/06/05 20:00","price":2857},{"date":"1397/06/05 20:10","price":2856},{"date":"1397/06/05 20:20","price":2857},{"date":"1397/06/05 20:30","price":2863},{"date":"1397/06/05 20:50","price":2861},{"date":"1397/06/05 21:00","price":2854},{"date":"1397/06/05 21:10","price":2849},{"date":"1397/06/05 21:20","price":2853}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398