کمترین: 
8090
بیشترین: 
8286
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8267
زمان: 
6/5 21:20
قیمت دلار کانادا امروز 5 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 5 شهریور 1397 , 8267 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 10:20","price":8097},{"date":"1397/06/05 10:30","price":8092},{"date":"1397/06/05 10:50","price":8093},{"date":"1397/06/05 11:00","price":8090},{"date":"1397/06/05 11:10","price":8097},{"date":"1397/06/05 11:20","price":8096},{"date":"1397/06/05 11:30","price":8150},{"date":"1397/06/05 11:50","price":8151},{"date":"1397/06/05 12:00","price":8125},{"date":"1397/06/05 12:10","price":8145},{"date":"1397/06/05 12:20","price":8156},{"date":"1397/06/05 12:30","price":8144},{"date":"1397/06/05 12:50","price":8162},{"date":"1397/06/05 13:00","price":8161},{"date":"1397/06/05 13:10","price":8135},{"date":"1397/06/05 13:20","price":8144},{"date":"1397/06/05 13:30","price":8153},{"date":"1397/06/05 13:50","price":8160},{"date":"1397/06/05 14:00","price":8183},{"date":"1397/06/05 14:10","price":8172},{"date":"1397/06/05 14:20","price":8213},{"date":"1397/06/05 14:30","price":8187},{"date":"1397/06/05 14:50","price":8174},{"date":"1397/06/05 15:00","price":8181},{"date":"1397/06/05 15:10","price":8180},{"date":"1397/06/05 15:20","price":8186},{"date":"1397/06/05 15:30","price":8178},{"date":"1397/06/05 15:50","price":8210},{"date":"1397/06/05 16:00","price":8219},{"date":"1397/06/05 16:10","price":8234},{"date":"1397/06/05 16:20","price":8222},{"date":"1397/06/05 16:30","price":8260},{"date":"1397/06/05 16:50","price":8286},{"date":"1397/06/05 17:00","price":8253},{"date":"1397/06/05 17:20","price":8249},{"date":"1397/06/05 17:30","price":8243},{"date":"1397/06/05 17:50","price":8217},{"date":"1397/06/05 18:00","price":8202},{"date":"1397/06/05 18:10","price":8193},{"date":"1397/06/05 18:20","price":8180},{"date":"1397/06/05 18:30","price":8174},{"date":"1397/06/05 18:50","price":8200},{"date":"1397/06/05 19:00","price":8193},{"date":"1397/06/05 19:10","price":8226},{"date":"1397/06/05 19:20","price":8221},{"date":"1397/06/05 19:30","price":8240},{"date":"1397/06/05 19:50","price":8265},{"date":"1397/06/05 20:00","price":8251},{"date":"1397/06/05 20:10","price":8252},{"date":"1397/06/05 20:30","price":8271},{"date":"1397/06/05 21:00","price":8257},{"date":"1397/06/05 21:10","price":8251},{"date":"1397/06/05 21:20","price":8267}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398