کمترین: 
1546
بیشترین: 
1584
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1572
زمان: 
6/5 21:20
قیمت یوان چین امروز 5 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 5 شهریور 1397 , 1572 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 10:20","price":1546},{"date":"1397/06/05 11:30","price":1557},{"date":"1397/06/05 12:00","price":1552},{"date":"1397/06/05 12:10","price":1556},{"date":"1397/06/05 12:20","price":1558},{"date":"1397/06/05 12:30","price":1556},{"date":"1397/06/05 12:50","price":1561},{"date":"1397/06/05 13:10","price":1554},{"date":"1397/06/05 13:20","price":1557},{"date":"1397/06/05 13:50","price":1558},{"date":"1397/06/05 14:00","price":1563},{"date":"1397/06/05 14:10","price":1560},{"date":"1397/06/05 14:20","price":1567},{"date":"1397/06/05 14:30","price":1563},{"date":"1397/06/05 14:50","price":1560},{"date":"1397/06/05 15:00","price":1562},{"date":"1397/06/05 15:10","price":1563},{"date":"1397/06/05 15:20","price":1565},{"date":"1397/06/05 15:30","price":1564},{"date":"1397/06/05 15:50","price":1571},{"date":"1397/06/05 16:00","price":1573},{"date":"1397/06/05 16:10","price":1574},{"date":"1397/06/05 16:20","price":1572},{"date":"1397/06/05 16:30","price":1579},{"date":"1397/06/05 16:50","price":1584},{"date":"1397/06/05 17:00","price":1577},{"date":"1397/06/05 17:20","price":1576},{"date":"1397/06/05 17:30","price":1574},{"date":"1397/06/05 17:50","price":1570},{"date":"1397/06/05 18:00","price":1567},{"date":"1397/06/05 18:10","price":1565},{"date":"1397/06/05 18:20","price":1562},{"date":"1397/06/05 18:30","price":1561},{"date":"1397/06/05 18:50","price":1563},{"date":"1397/06/05 19:00","price":1562},{"date":"1397/06/05 19:10","price":1564},{"date":"1397/06/05 19:30","price":1568},{"date":"1397/06/05 19:50","price":1571},{"date":"1397/06/05 20:30","price":1574},{"date":"1397/06/05 21:00","price":1571},{"date":"1397/06/05 21:10","price":1569},{"date":"1397/06/05 21:20","price":1572}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399