پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
295510
بیشترین: 
3054400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
303650
زمان: 
6/5 22:10
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 5 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 5 شهریور 1397 , 303650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 10:10","price":295510},{"date":"1397/06/05 11:30","price":296610},{"date":"1397/06/05 11:40","price":296430},{"date":"1397/06/05 11:45","price":296200},{"date":"1397/06/05 11:50","price":296550},{"date":"1397/06/05 11:55","price":297360},{"date":"1397/06/05 12:00","price":296890},{"date":"1397/06/05 12:05","price":297820},{"date":"1397/06/05 12:15","price":297590},{"date":"1397/06/05 12:20","price":298050},{"date":"1397/06/05 12:25","price":298280},{"date":"1397/06/05 12:30","price":298630},{"date":"1397/06/05 12:40","price":299430},{"date":"1397/06/05 12:45","price":299900},{"date":"1397/06/05 12:50","price":299430},{"date":"1397/06/05 12:55","price":298510},{"date":"1397/06/05 13:00","price":298860},{"date":"1397/06/05 13:05","price":298740},{"date":"1397/06/05 13:15","price":298280},{"date":"1397/06/05 13:20","price":298630},{"date":"1397/06/05 13:25","price":299200},{"date":"1397/06/05 13:30","price":299660},{"date":"1397/06/05 13:40","price":299200},{"date":"1397/06/05 13:45","price":299430},{"date":"1397/06/05 13:55","price":299900},{"date":"1397/06/05 14:10","price":299780},{"date":"1397/06/05 14:15","price":300360},{"date":"1397/06/05 14:20","price":300590},{"date":"1397/06/05 14:30","price":299660},{"date":"1397/06/05 14:40","price":300130},{"date":"1397/06/05 14:45","price":300590},{"date":"1397/06/05 14:50","price":301050},{"date":"1397/06/05 14:55","price":300590},{"date":"1397/06/05 15:00","price":300130},{"date":"1397/06/05 15:10","price":301400},{"date":"1397/06/05 15:15","price":301280},{"date":"1397/06/05 15:20","price":301510},{"date":"1397/06/05 15:25","price":301970},{"date":"1397/06/05 15:40","price":301510},{"date":"1397/06/05 15:45","price":301740},{"date":"1397/06/05 15:50","price":302200},{"date":"1397/06/05 15:55","price":302430},{"date":"1397/06/05 16:00","price":302670},{"date":"1397/06/05 16:05","price":302900},{"date":"1397/06/05 16:08","price":3029000},{"date":"1397/06/05 16:10","price":303010},{"date":"1397/06/05 16:15","price":303360},{"date":"1397/06/05 16:16","price":3029000},{"date":"1397/06/05 16:20","price":303820},{"date":"1397/06/05 16:24","price":3029000},{"date":"1397/06/05 16:25","price":303360},{"date":"1397/06/05 16:30","price":303470},{"date":"1397/06/05 16:32","price":3029000},{"date":"1397/06/05 16:35","price":303470},{"date":"1397/06/05 16:40","price":304050},{"date":"1397/06/05 16:40","price":3029000},{"date":"1397/06/05 16:45","price":304050},{"date":"1397/06/05 16:48","price":3029000},{"date":"1397/06/05 16:50","price":304510},{"date":"1397/06/05 16:55","price":304740},{"date":"1397/06/05 16:56","price":3029000},{"date":"1397/06/05 17:00","price":304970},{"date":"1397/06/05 17:00","price":3029000},{"date":"1397/06/05 17:05","price":305440},{"date":"1397/06/05 17:08","price":3054400},{"date":"1397/06/05 17:15","price":303590},{"date":"1397/06/05 17:16","price":3054400},{"date":"1397/06/05 17:20","price":303590},{"date":"1397/06/05 17:24","price":3054400},{"date":"1397/06/05 17:25","price":303130},{"date":"1397/06/05 17:30","price":302900},{"date":"1397/06/05 17:32","price":3054400},{"date":"1397/06/05 17:35","price":302900},{"date":"1397/06/05 17:40","price":301740},{"date":"1397/06/05 17:40","price":3054400},{"date":"1397/06/05 17:45","price":302670},{"date":"1397/06/05 17:48","price":3054400},{"date":"1397/06/05 17:50","price":303130},{"date":"1397/06/05 17:56","price":3054400},{"date":"1397/06/05 18:00","price":302670},{"date":"1397/06/05 18:00","price":3054400},{"date":"1397/06/05 18:05","price":302200},{"date":"1397/06/05 18:08","price":3022000},{"date":"1397/06/05 18:10","price":301970},{"date":"1397/06/05 18:15","price":301160},{"date":"1397/06/05 18:16","price":3022000},{"date":"1397/06/05 18:20","price":301510},{"date":"1397/06/05 18:24","price":3022000},{"date":"1397/06/05 18:25","price":302200},{"date":"1397/06/05 18:30","price":303130},{"date":"1397/06/05 18:32","price":3022000},{"date":"1397/06/05 18:35","price":303130},{"date":"1397/06/05 18:40","price":3022000},{"date":"1397/06/05 18:45","price":302900},{"date":"1397/06/05 18:48","price":3022000},{"date":"1397/06/05 18:50","price":302430},{"date":"1397/06/05 18:56","price":3022000},{"date":"1397/06/05 19:00","price":302430},{"date":"1397/06/05 19:00","price":3022000},{"date":"1397/06/05 19:05","price":302670},{"date":"1397/06/05 19:10","price":303240},{"date":"1397/06/05 19:15","price":303360},{"date":"1397/06/05 19:30","price":303470},{"date":"1397/06/05 19:40","price":303590},{"date":"1397/06/05 19:55","price":303820},{"date":"1397/06/05 20:10","price":303940},{"date":"1397/06/05 20:15","price":304050},{"date":"1397/06/05 20:20","price":303590},{"date":"1397/06/05 20:25","price":303700},{"date":"1397/06/05 20:40","price":303940},{"date":"1397/06/05 20:45","price":303990},{"date":"1397/06/05 20:50","price":303820},{"date":"1397/06/05 21:00","price":304280},{"date":"1397/06/05 21:05","price":303820},{"date":"1397/06/05 21:10","price":303590},{"date":"1397/06/05 22:10","price":303650}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398