کمترین: 
1.969
بیشترین: 
1.9876
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9876
زمان: 
6/5 23:08
قیمت بنزین امروز 5 شهریور 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 5 شهریور 1397 , 1.9876 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 03:08","price":1.9735},{"date":"1397/06/05 04:08","price":1.9721},{"date":"1397/06/05 05:08","price":1.9705},{"date":"1397/06/05 06:08","price":1.9719},{"date":"1397/06/05 07:08","price":1.9715},{"date":"1397/06/05 09:08","price":1.972},{"date":"1397/06/05 10:08","price":1.9745},{"date":"1397/06/05 11:08","price":1.9715},{"date":"1397/06/05 12:08","price":1.9709},{"date":"1397/06/05 13:08","price":1.969},{"date":"1397/06/05 14:08","price":1.9695},{"date":"1397/06/05 15:08","price":1.974},{"date":"1397/06/05 19:08","price":1.9815},{"date":"1397/06/05 20:08","price":1.9807},{"date":"1397/06/05 21:08","price":1.978},{"date":"1397/06/05 22:08","price":1.986},{"date":"1397/06/05 23:08","price":1.9876}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398