پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1321600
بیشترین: 
1355800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1347100
زمان: 
6/5 23:55
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 5 شهریور 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 1347100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 02:40","price":1321800},{"date":"1397/06/05 02:50","price":1321700},{"date":"1397/06/05 02:55","price":1321800},{"date":"1397/06/05 03:00","price":1321700},{"date":"1397/06/05 03:05","price":1321800},{"date":"1397/06/05 03:30","price":1321700},{"date":"1397/06/05 03:40","price":1321800},{"date":"1397/06/05 03:55","price":1321700},{"date":"1397/06/05 04:00","price":1321800},{"date":"1397/06/05 04:05","price":1321700},{"date":"1397/06/05 04:10","price":1321800},{"date":"1397/06/05 04:25","price":1321700},{"date":"1397/06/05 04:30","price":1321800},{"date":"1397/06/05 05:15","price":1321700},{"date":"1397/06/05 05:25","price":1321800},{"date":"1397/06/05 05:40","price":1321700},{"date":"1397/06/05 05:45","price":1321800},{"date":"1397/06/05 05:55","price":1321700},{"date":"1397/06/05 06:05","price":1321900},{"date":"1397/06/05 06:10","price":1321800},{"date":"1397/06/05 06:30","price":1321900},{"date":"1397/06/05 06:40","price":1321700},{"date":"1397/06/05 06:55","price":1321800},{"date":"1397/06/05 07:15","price":1321700},{"date":"1397/06/05 07:20","price":1321900},{"date":"1397/06/05 07:25","price":1321800},{"date":"1397/06/05 07:35","price":1321600},{"date":"1397/06/05 07:45","price":1321800},{"date":"1397/06/05 07:55","price":1321700},{"date":"1397/06/05 08:00","price":1321800},{"date":"1397/06/05 08:15","price":1321700},{"date":"1397/06/05 08:25","price":1321800},{"date":"1397/06/05 08:35","price":1321700},{"date":"1397/06/05 08:50","price":1321800},{"date":"1397/06/05 08:55","price":1321700},{"date":"1397/06/05 09:00","price":1321800},{"date":"1397/06/05 09:10","price":1321700},{"date":"1397/06/05 09:15","price":1321800},{"date":"1397/06/05 09:20","price":1321700},{"date":"1397/06/05 09:25","price":1321800},{"date":"1397/06/05 10:05","price":1321700},{"date":"1397/06/05 10:10","price":1321800},{"date":"1397/06/05 10:15","price":1321700},{"date":"1397/06/05 10:20","price":1321800},{"date":"1397/06/05 10:50","price":1321700},{"date":"1397/06/05 10:55","price":1321800},{"date":"1397/06/05 11:05","price":1321700},{"date":"1397/06/05 11:10","price":1321800},{"date":"1397/06/05 11:15","price":1321700},{"date":"1397/06/05 11:25","price":1328700},{"date":"1397/06/05 11:30","price":1332100},{"date":"1397/06/05 11:45","price":1330600},{"date":"1397/06/05 11:50","price":1332100},{"date":"1397/06/05 11:55","price":1326300},{"date":"1397/06/05 12:00","price":1334900},{"date":"1397/06/05 12:05","price":1333000},{"date":"1397/06/05 12:10","price":1334200},{"date":"1397/06/05 12:15","price":1330800},{"date":"1397/06/05 12:25","price":1327300},{"date":"1397/06/05 12:30","price":1332400},{"date":"1397/06/05 12:40","price":1335800},{"date":"1397/06/05 12:45","price":1333700},{"date":"1397/06/05 12:50","price":1332600},{"date":"1397/06/05 12:55","price":1332400},{"date":"1397/06/05 13:00","price":1330800},{"date":"1397/06/05 13:05","price":1329100},{"date":"1397/06/05 13:10","price":1330800},{"date":"1397/06/05 13:15","price":1329100},{"date":"1397/06/05 13:20","price":1330800},{"date":"1397/06/05 13:25","price":1329100},{"date":"1397/06/05 13:30","price":1330800},{"date":"1397/06/05 13:40","price":1330700},{"date":"1397/06/05 13:45","price":1330800},{"date":"1397/06/05 13:55","price":1334200},{"date":"1397/06/05 14:00","price":1332400},{"date":"1397/06/05 14:05","price":1332500},{"date":"1397/06/05 14:15","price":1337600},{"date":"1397/06/05 14:20","price":1337500},{"date":"1397/06/05 14:25","price":1335900},{"date":"1397/06/05 14:40","price":1336000},{"date":"1397/06/05 15:05","price":1335900},{"date":"1397/06/05 15:10","price":1337600},{"date":"1397/06/05 15:25","price":1335900},{"date":"1397/06/05 15:30","price":1342700},{"date":"1397/06/05 15:40","price":1345200},{"date":"1397/06/05 15:45","price":1342800},{"date":"1397/06/05 15:50","price":1344400},{"date":"1397/06/05 15:55","price":1343800},{"date":"1397/06/05 16:00","price":1343700},{"date":"1397/06/05 16:10","price":1345500},{"date":"1397/06/05 16:15","price":1343800},{"date":"1397/06/05 16:20","price":1345500},{"date":"1397/06/05 16:25","price":1350400},{"date":"1397/06/05 16:30","price":1351200},{"date":"1397/06/05 16:40","price":1355800},{"date":"1397/06/05 16:45","price":1352300},{"date":"1397/06/05 16:50","price":1348900},{"date":"1397/06/05 16:55","price":1350600},{"date":"1397/06/05 17:00","price":1352200},{"date":"1397/06/05 17:05","price":1352300},{"date":"1397/06/05 17:15","price":1347200},{"date":"1397/06/05 17:20","price":1343700},{"date":"1397/06/05 17:25","price":1347100},{"date":"1397/06/05 17:30","price":1343700},{"date":"1397/06/05 17:50","price":1340300},{"date":"1397/06/05 18:00","price":1340400},{"date":"1397/06/05 18:05","price":1338600},{"date":"1397/06/05 18:10","price":1335200},{"date":"1397/06/05 18:15","price":1337000},{"date":"1397/06/05 18:20","price":1338600},{"date":"1397/06/05 18:45","price":1338500},{"date":"1397/06/05 18:50","price":1342300},{"date":"1397/06/05 18:55","price":1343600},{"date":"1397/06/05 19:00","price":1341900},{"date":"1397/06/05 19:05","price":1343700},{"date":"1397/06/05 19:15","price":1343600},{"date":"1397/06/05 19:20","price":1343700},{"date":"1397/06/05 19:25","price":1346900},{"date":"1397/06/05 19:30","price":1347100},{"date":"1397/06/05 19:45","price":1348900},{"date":"1397/06/05 19:50","price":1348800},{"date":"1397/06/05 19:55","price":1347000},{"date":"1397/06/05 20:00","price":1348800},{"date":"1397/06/05 20:05","price":1348700},{"date":"1397/06/05 20:10","price":1347100},{"date":"1397/06/05 20:15","price":1347000},{"date":"1397/06/05 20:20","price":1348700},{"date":"1397/06/05 20:25","price":1348800},{"date":"1397/06/05 20:30","price":1347100},{"date":"1397/06/05 20:45","price":1348800},{"date":"1397/06/05 20:50","price":1347100},{"date":"1397/06/05 21:05","price":1348800},{"date":"1397/06/05 21:10","price":1348900},{"date":"1397/06/05 22:10","price":1347100},{"date":"1397/06/05 22:45","price":1347200},{"date":"1397/06/05 22:50","price":1347000},{"date":"1397/06/05 22:55","price":1346900},{"date":"1397/06/05 23:10","price":1347100},{"date":"1397/06/05 23:50","price":1347000},{"date":"1397/06/05 23:55","price":1347100}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398