کمترین: 
6112
بیشترین: 
6216
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6165
زمان: 
6/4 20:50
قیمت منات آذربایجان امروز 4 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 4 شهریور 1397 , 6165 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/04 11:30","price":6141},{"date":"1397/06/04 11:50","price":6120},{"date":"1397/06/04 12:00","price":6112},{"date":"1397/06/04 12:10","price":6128},{"date":"1397/06/04 12:20","price":6136},{"date":"1397/06/04 12:30","price":6144},{"date":"1397/06/04 12:50","price":6152},{"date":"1397/06/04 13:00","price":6136},{"date":"1397/06/04 13:10","price":6160},{"date":"1397/06/04 13:20","price":6168},{"date":"1397/06/04 13:30","price":6160},{"date":"1397/06/04 14:30","price":6152},{"date":"1397/06/04 14:50","price":6168},{"date":"1397/06/04 15:00","price":6200},{"date":"1397/06/04 15:20","price":6216},{"date":"1397/06/04 15:30","price":6208},{"date":"1397/06/04 15:40","price":6163},{"date":"1397/06/04 16:00","price":6170},{"date":"1397/06/04 16:10","price":6163},{"date":"1397/06/04 16:20","price":6146},{"date":"1397/06/04 16:50","price":6157},{"date":"1397/06/04 17:00","price":6165},{"date":"1397/06/04 17:20","price":6149},{"date":"1397/06/04 17:50","price":6157},{"date":"1397/06/04 18:00","price":6165},{"date":"1397/06/04 18:10","price":6157},{"date":"1397/06/04 18:50","price":6173},{"date":"1397/06/04 19:00","price":6181},{"date":"1397/06/04 19:20","price":6173},{"date":"1397/06/04 20:20","price":6149},{"date":"1397/06/04 20:30","price":6157},{"date":"1397/06/04 20:50","price":6165}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398