کمترین: 
9396
بیشترین: 
9556
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9478
زمان: 
6/4 20:50
قیمت ین ژاپن امروز 4 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 4 شهریور 1397 , 9478 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/04 11:30","price":9441},{"date":"1397/06/04 11:50","price":9408},{"date":"1397/06/04 12:00","price":9396},{"date":"1397/06/04 12:10","price":9421},{"date":"1397/06/04 12:20","price":9433},{"date":"1397/06/04 12:30","price":9445},{"date":"1397/06/04 12:50","price":9458},{"date":"1397/06/04 13:00","price":9433},{"date":"1397/06/04 13:10","price":9470},{"date":"1397/06/04 13:20","price":9482},{"date":"1397/06/04 13:30","price":9470},{"date":"1397/06/04 14:30","price":9458},{"date":"1397/06/04 14:50","price":9482},{"date":"1397/06/04 15:00","price":9532},{"date":"1397/06/04 15:20","price":9556},{"date":"1397/06/04 15:30","price":9544},{"date":"1397/06/04 15:40","price":9474},{"date":"1397/06/04 16:00","price":9486},{"date":"1397/06/04 16:10","price":9474},{"date":"1397/06/04 16:20","price":9449},{"date":"1397/06/04 16:50","price":9466},{"date":"1397/06/04 17:00","price":9478},{"date":"1397/06/04 17:20","price":9453},{"date":"1397/06/04 17:50","price":9466},{"date":"1397/06/04 18:00","price":9478},{"date":"1397/06/04 18:10","price":9466},{"date":"1397/06/04 18:50","price":9490},{"date":"1397/06/04 19:00","price":9503},{"date":"1397/06/04 19:20","price":9490},{"date":"1397/06/04 20:20","price":9453},{"date":"1397/06/04 20:50","price":9478}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398