کمترین: 
2846
بیشترین: 
2894
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2870
زمان: 
6/4 20:50
قیمت درهم امارات امروز 4 شهریور 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 4 شهریور 1397 , 2870 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/04 11:30","price":2859},{"date":"1397/06/04 11:50","price":2849},{"date":"1397/06/04 12:00","price":2846},{"date":"1397/06/04 12:10","price":2853},{"date":"1397/06/04 12:20","price":2857},{"date":"1397/06/04 12:30","price":2861},{"date":"1397/06/04 12:50","price":2864},{"date":"1397/06/04 13:00","price":2857},{"date":"1397/06/04 13:10","price":2868},{"date":"1397/06/04 13:20","price":2872},{"date":"1397/06/04 13:30","price":2868},{"date":"1397/06/04 14:30","price":2864},{"date":"1397/06/04 14:50","price":2872},{"date":"1397/06/04 15:00","price":2887},{"date":"1397/06/04 15:20","price":2894},{"date":"1397/06/04 15:30","price":2891},{"date":"1397/06/04 15:40","price":2869},{"date":"1397/06/04 16:00","price":2873},{"date":"1397/06/04 16:10","price":2869},{"date":"1397/06/04 16:20","price":2862},{"date":"1397/06/04 16:50","price":2867},{"date":"1397/06/04 17:00","price":2870},{"date":"1397/06/04 17:20","price":2863},{"date":"1397/06/04 17:50","price":2867},{"date":"1397/06/04 18:00","price":2870},{"date":"1397/06/04 18:10","price":2867},{"date":"1397/06/04 18:50","price":2874},{"date":"1397/06/04 19:00","price":2878},{"date":"1397/06/04 19:20","price":2874},{"date":"1397/06/04 20:20","price":2863},{"date":"1397/06/04 20:50","price":2870}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398