کمترین: 
13430
بیشترین: 
13659
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13547
زمان: 
6/4 20:50
قیمت پوند امروز 4 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 4 شهریور 1397 , 13547 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/04 11:30","price":13495},{"date":"1397/06/04 11:50","price":13448},{"date":"1397/06/04 12:00","price":13430},{"date":"1397/06/04 12:10","price":13466},{"date":"1397/06/04 12:20","price":13483},{"date":"1397/06/04 12:30","price":13501},{"date":"1397/06/04 12:50","price":13519},{"date":"1397/06/04 13:00","price":13483},{"date":"1397/06/04 13:10","price":13536},{"date":"1397/06/04 13:20","price":13554},{"date":"1397/06/04 13:30","price":13536},{"date":"1397/06/04 14:30","price":13519},{"date":"1397/06/04 14:50","price":13554},{"date":"1397/06/04 15:00","price":13624},{"date":"1397/06/04 15:20","price":13659},{"date":"1397/06/04 15:30","price":13642},{"date":"1397/06/04 15:40","price":13542},{"date":"1397/06/04 16:00","price":13559},{"date":"1397/06/04 16:10","price":13542},{"date":"1397/06/04 16:20","price":13506},{"date":"1397/06/04 16:50","price":13531},{"date":"1397/06/04 17:00","price":13547},{"date":"1397/06/04 17:20","price":13513},{"date":"1397/06/04 17:50","price":13531},{"date":"1397/06/04 18:00","price":13547},{"date":"1397/06/04 18:10","price":13531},{"date":"1397/06/04 18:50","price":13565},{"date":"1397/06/04 19:00","price":13583},{"date":"1397/06/04 19:20","price":13565},{"date":"1397/06/04 20:20","price":13513},{"date":"1397/06/04 20:50","price":13547}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398