پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1271500
بیشترین: 
1298000
قیمت تقلبی: 
1298000
زمان: 
6/4 23:55
قیمت آبشده شنبه ای امروز 4 شهریور 1397
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 4 شهریور 1397 , 1298000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/04 00:00","price":1291000},{"date":"1397/06/04 00:05","price":1289500},{"date":"1397/06/04 00:20","price":1290000},{"date":"1397/06/04 00:30","price":1291000},{"date":"1397/06/04 11:50","price":1271500},{"date":"1397/06/04 11:55","price":1289000},{"date":"1397/06/04 12:00","price":1292000},{"date":"1397/06/04 12:05","price":1291000},{"date":"1397/06/04 12:15","price":1293000},{"date":"1397/06/04 12:20","price":1272000},{"date":"1397/06/04 12:25","price":1292000},{"date":"1397/06/04 12:40","price":1293500},{"date":"1397/06/04 12:45","price":1292000},{"date":"1397/06/04 12:50","price":1272500},{"date":"1397/06/04 12:55","price":1291000},{"date":"1397/06/04 13:05","price":1289000},{"date":"1397/06/04 13:10","price":1293500},{"date":"1397/06/04 13:15","price":1296000},{"date":"1397/06/04 13:25","price":1276000},{"date":"1397/06/04 13:30","price":1294000},{"date":"1397/06/04 13:40","price":1293000},{"date":"1397/06/04 13:45","price":1275500},{"date":"1397/06/04 13:50","price":1293500},{"date":"1397/06/04 13:55","price":1291000},{"date":"1397/06/04 14:00","price":1292000},{"date":"1397/06/04 14:10","price":1293000},{"date":"1397/06/04 14:15","price":1294000},{"date":"1397/06/04 14:20","price":1294500},{"date":"1397/06/04 14:25","price":1296000},{"date":"1397/06/04 14:30","price":1295000},{"date":"1397/06/04 14:45","price":1289000},{"date":"1397/06/04 14:50","price":1297000},{"date":"1397/06/04 15:00","price":1296000},{"date":"1397/06/04 15:05","price":1293000},{"date":"1397/06/04 15:10","price":1294000},{"date":"1397/06/04 15:15","price":1277500},{"date":"1397/06/04 15:20","price":1277000},{"date":"1397/06/04 15:25","price":1295500},{"date":"1397/06/04 15:30","price":1296500},{"date":"1397/06/04 15:35","price":1296000},{"date":"1397/06/04 15:40","price":1295000},{"date":"1397/06/04 15:45","price":1296000},{"date":"1397/06/04 15:50","price":1296500},{"date":"1397/06/04 15:55","price":1295000},{"date":"1397/06/04 16:05","price":1293000},{"date":"1397/06/04 16:10","price":1289000},{"date":"1397/06/04 16:15","price":1279000},{"date":"1397/06/04 16:20","price":1294000},{"date":"1397/06/04 16:30","price":1293000},{"date":"1397/06/04 16:40","price":1278000},{"date":"1397/06/04 16:45","price":1294000},{"date":"1397/06/04 16:50","price":1279000},{"date":"1397/06/04 17:05","price":1293500},{"date":"1397/06/04 17:15","price":1293000},{"date":"1397/06/04 17:25","price":1294000},{"date":"1397/06/04 17:30","price":1277500},{"date":"1397/06/04 17:40","price":1293000},{"date":"1397/06/04 17:45","price":1294000},{"date":"1397/06/04 17:50","price":1276500},{"date":"1397/06/04 17:55","price":1293000},{"date":"1397/06/04 18:00","price":1291000},{"date":"1397/06/04 18:10","price":1279000},{"date":"1397/06/04 18:15","price":1292500},{"date":"1397/06/04 18:20","price":1294000},{"date":"1397/06/04 18:30","price":1289000},{"date":"1397/06/04 18:40","price":1295000},{"date":"1397/06/04 18:55","price":1296000},{"date":"1397/06/04 19:00","price":1294000},{"date":"1397/06/04 19:05","price":1293000},{"date":"1397/06/04 19:15","price":1296000},{"date":"1397/06/04 19:20","price":1289000},{"date":"1397/06/04 19:25","price":1297000},{"date":"1397/06/04 19:40","price":1282000},{"date":"1397/06/04 19:45","price":1295000},{"date":"1397/06/04 19:55","price":1281000},{"date":"1397/06/04 20:00","price":1295000},{"date":"1397/06/04 20:05","price":1294000},{"date":"1397/06/04 20:10","price":1293000},{"date":"1397/06/04 20:15","price":1294000},{"date":"1397/06/04 20:20","price":1295000},{"date":"1397/06/04 20:25","price":1293000},{"date":"1397/06/04 20:30","price":1280000},{"date":"1397/06/04 20:40","price":1294500},{"date":"1397/06/04 20:45","price":1293000},{"date":"1397/06/04 20:55","price":1295000},{"date":"1397/06/04 21:00","price":1294000},{"date":"1397/06/04 21:05","price":1293000},{"date":"1397/06/04 21:10","price":1295000},{"date":"1397/06/04 21:15","price":1294000},{"date":"1397/06/04 21:20","price":1296000},{"date":"1397/06/04 21:25","price":1282500},{"date":"1397/06/04 21:30","price":1297000},{"date":"1397/06/04 21:40","price":1296000},{"date":"1397/06/04 21:55","price":1295500},{"date":"1397/06/04 22:00","price":1295000},{"date":"1397/06/04 22:10","price":1280000},{"date":"1397/06/04 22:15","price":1295500},{"date":"1397/06/04 22:30","price":1297000},{"date":"1397/06/04 22:40","price":1296000},{"date":"1397/06/04 22:45","price":1295000},{"date":"1397/06/04 22:55","price":1295500},{"date":"1397/06/04 23:00","price":1297000},{"date":"1397/06/04 23:05","price":1297500},{"date":"1397/06/04 23:10","price":1296500},{"date":"1397/06/04 23:15","price":1297000},{"date":"1397/06/04 23:25","price":1296000},{"date":"1397/06/04 23:30","price":1298000},{"date":"1397/06/04 23:45","price":1296000},{"date":"1397/06/04 23:55","price":1298000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398