کمترین: 
6009
بیشترین: 
6133
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6104
زمان: 
6/3 21:10
قیمت منات آذربایجان امروز 3 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 3 شهریور 1397 , 6104 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":6009},{"date":"1397/06/03 11:50","price":6091},{"date":"1397/06/03 12:00","price":6099},{"date":"1397/06/03 12:10","price":6075},{"date":"1397/06/03 12:30","price":6035},{"date":"1397/06/03 12:50","price":6094},{"date":"1397/06/03 13:00","price":6070},{"date":"1397/06/03 13:10","price":6077},{"date":"1397/06/03 13:20","price":6070},{"date":"1397/06/03 13:30","price":6077},{"date":"1397/06/03 13:50","price":6101},{"date":"1397/06/03 14:00","price":6118},{"date":"1397/06/03 14:10","price":6125},{"date":"1397/06/03 14:30","price":6118},{"date":"1397/06/03 14:50","price":6133},{"date":"1397/06/03 15:00","price":6125},{"date":"1397/06/03 15:10","price":6114},{"date":"1397/06/03 15:20","price":6118},{"date":"1397/06/03 16:10","price":6125},{"date":"1397/06/03 16:20","price":6133},{"date":"1397/06/03 16:30","price":6118},{"date":"1397/06/03 17:00","price":6109},{"date":"1397/06/03 17:10","price":6101},{"date":"1397/06/03 17:20","price":6109},{"date":"1397/06/03 17:30","price":6085},{"date":"1397/06/03 17:50","price":6077},{"date":"1397/06/03 18:00","price":6070},{"date":"1397/06/03 18:20","price":6077},{"date":"1397/06/03 18:50","price":6085},{"date":"1397/06/03 19:10","price":6070},{"date":"1397/06/03 19:30","price":6077},{"date":"1397/06/03 19:50","price":6088},{"date":"1397/06/03 20:10","price":6096},{"date":"1397/06/03 20:20","price":6104},{"date":"1397/06/03 21:00","price":6112},{"date":"1397/06/03 21:10","price":6104}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398