کمترین: 
315
بیشترین: 
322
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
320
زمان: 
6/3 20:10
قیمت بات تایلند امروز 3 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 3 شهریور 1397 , 320 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":315},{"date":"1397/06/03 11:50","price":319},{"date":"1397/06/03 12:00","price":320},{"date":"1397/06/03 12:10","price":318},{"date":"1397/06/03 12:30","price":316},{"date":"1397/06/03 12:50","price":319},{"date":"1397/06/03 13:00","price":318},{"date":"1397/06/03 13:10","price":319},{"date":"1397/06/03 13:20","price":318},{"date":"1397/06/03 13:30","price":319},{"date":"1397/06/03 13:50","price":320},{"date":"1397/06/03 14:00","price":321},{"date":"1397/06/03 14:50","price":322},{"date":"1397/06/03 15:00","price":321},{"date":"1397/06/03 15:10","price":320},{"date":"1397/06/03 15:20","price":321},{"date":"1397/06/03 16:20","price":322},{"date":"1397/06/03 16:30","price":321},{"date":"1397/06/03 17:00","price":320},{"date":"1397/06/03 17:30","price":319},{"date":"1397/06/03 18:00","price":318},{"date":"1397/06/03 18:20","price":319},{"date":"1397/06/03 19:10","price":318},{"date":"1397/06/03 19:30","price":319},{"date":"1397/06/03 20:10","price":320}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398