کمترین: 
2512
بیشترین: 
2564
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2552
زمان: 
6/3 21:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 3 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 3 شهریور 1397 , 2552 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":2512},{"date":"1397/06/03 11:50","price":2546},{"date":"1397/06/03 12:00","price":2550},{"date":"1397/06/03 12:10","price":2540},{"date":"1397/06/03 12:30","price":2523},{"date":"1397/06/03 12:50","price":2547},{"date":"1397/06/03 13:00","price":2541},{"date":"1397/06/03 13:20","price":2537},{"date":"1397/06/03 13:30","price":2541},{"date":"1397/06/03 13:50","price":2551},{"date":"1397/06/03 14:00","price":2557},{"date":"1397/06/03 14:10","price":2561},{"date":"1397/06/03 14:30","price":2557},{"date":"1397/06/03 14:50","price":2564},{"date":"1397/06/03 15:00","price":2561},{"date":"1397/06/03 15:10","price":2556},{"date":"1397/06/03 15:20","price":2557},{"date":"1397/06/03 16:10","price":2561},{"date":"1397/06/03 16:20","price":2564},{"date":"1397/06/03 16:30","price":2557},{"date":"1397/06/03 17:00","price":2554},{"date":"1397/06/03 17:10","price":2551},{"date":"1397/06/03 17:20","price":2554},{"date":"1397/06/03 17:30","price":2544},{"date":"1397/06/03 18:00","price":2537},{"date":"1397/06/03 18:20","price":2541},{"date":"1397/06/03 18:50","price":2544},{"date":"1397/06/03 19:10","price":2537},{"date":"1397/06/03 19:30","price":2541},{"date":"1397/06/03 19:50","price":2545},{"date":"1397/06/03 20:10","price":2548},{"date":"1397/06/03 20:20","price":2552},{"date":"1397/06/03 21:00","price":2555},{"date":"1397/06/03 21:10","price":2552}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399