کمترین: 
7530
بیشترین: 
7686
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7649
زمان: 
6/3 21:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 3 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 3 شهریور 1397 , 7649 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":7530},{"date":"1397/06/03 11:50","price":7632},{"date":"1397/06/03 12:00","price":7643},{"date":"1397/06/03 12:10","price":7613},{"date":"1397/06/03 12:30","price":7563},{"date":"1397/06/03 12:50","price":7636},{"date":"1397/06/03 13:00","price":7615},{"date":"1397/06/03 13:20","price":7606},{"date":"1397/06/03 13:30","price":7615},{"date":"1397/06/03 13:50","price":7646},{"date":"1397/06/03 14:00","price":7666},{"date":"1397/06/03 14:10","price":7676},{"date":"1397/06/03 14:30","price":7666},{"date":"1397/06/03 14:50","price":7686},{"date":"1397/06/03 15:00","price":7676},{"date":"1397/06/03 15:10","price":7662},{"date":"1397/06/03 15:20","price":7666},{"date":"1397/06/03 16:10","price":7676},{"date":"1397/06/03 16:20","price":7686},{"date":"1397/06/03 16:30","price":7666},{"date":"1397/06/03 17:00","price":7656},{"date":"1397/06/03 17:10","price":7646},{"date":"1397/06/03 17:20","price":7656},{"date":"1397/06/03 17:30","price":7626},{"date":"1397/06/03 18:00","price":7606},{"date":"1397/06/03 18:20","price":7615},{"date":"1397/06/03 18:50","price":7626},{"date":"1397/06/03 19:10","price":7606},{"date":"1397/06/03 19:30","price":7615},{"date":"1397/06/03 19:50","price":7629},{"date":"1397/06/03 20:10","price":7639},{"date":"1397/06/03 20:20","price":7649},{"date":"1397/06/03 21:00","price":7659},{"date":"1397/06/03 21:10","price":7649}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398