کمترین: 
1234
بیشترین: 
1259
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1253
زمان: 
6/3 21:10
قیمت کرون نروژ امروز 3 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 3 شهریور 1397 , 1253 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":1234},{"date":"1397/06/03 11:50","price":1250},{"date":"1397/06/03 12:00","price":1252},{"date":"1397/06/03 12:10","price":1247},{"date":"1397/06/03 12:30","price":1239},{"date":"1397/06/03 12:50","price":1251},{"date":"1397/06/03 13:00","price":1248},{"date":"1397/06/03 13:20","price":1246},{"date":"1397/06/03 13:30","price":1248},{"date":"1397/06/03 13:50","price":1253},{"date":"1397/06/03 14:00","price":1256},{"date":"1397/06/03 14:10","price":1258},{"date":"1397/06/03 14:30","price":1256},{"date":"1397/06/03 14:50","price":1259},{"date":"1397/06/03 15:00","price":1258},{"date":"1397/06/03 15:10","price":1255},{"date":"1397/06/03 15:20","price":1256},{"date":"1397/06/03 16:10","price":1258},{"date":"1397/06/03 16:20","price":1259},{"date":"1397/06/03 16:30","price":1256},{"date":"1397/06/03 17:00","price":1254},{"date":"1397/06/03 17:10","price":1253},{"date":"1397/06/03 17:20","price":1254},{"date":"1397/06/03 17:30","price":1249},{"date":"1397/06/03 18:00","price":1246},{"date":"1397/06/03 18:20","price":1248},{"date":"1397/06/03 18:50","price":1249},{"date":"1397/06/03 19:10","price":1246},{"date":"1397/06/03 19:30","price":1248},{"date":"1397/06/03 19:50","price":1250},{"date":"1397/06/03 20:10","price":1252},{"date":"1397/06/03 20:20","price":1253},{"date":"1397/06/03 21:00","price":1255},{"date":"1397/06/03 21:10","price":1253}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398