کمترین: 
1602
بیشترین: 
1635
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1627
زمان: 
6/3 21:10
قیمت کرون دانمارک امروز 3 شهریور 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 3 شهریور 1397 , 1627 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":1602},{"date":"1397/06/03 11:50","price":1623},{"date":"1397/06/03 12:00","price":1626},{"date":"1397/06/03 12:10","price":1619},{"date":"1397/06/03 12:30","price":1609},{"date":"1397/06/03 12:50","price":1624},{"date":"1397/06/03 13:00","price":1620},{"date":"1397/06/03 13:20","price":1618},{"date":"1397/06/03 13:30","price":1620},{"date":"1397/06/03 13:50","price":1626},{"date":"1397/06/03 14:00","price":1631},{"date":"1397/06/03 14:10","price":1633},{"date":"1397/06/03 14:30","price":1631},{"date":"1397/06/03 14:50","price":1635},{"date":"1397/06/03 15:00","price":1633},{"date":"1397/06/03 15:10","price":1630},{"date":"1397/06/03 15:20","price":1631},{"date":"1397/06/03 16:10","price":1633},{"date":"1397/06/03 16:20","price":1635},{"date":"1397/06/03 16:30","price":1631},{"date":"1397/06/03 17:00","price":1628},{"date":"1397/06/03 17:10","price":1626},{"date":"1397/06/03 17:20","price":1628},{"date":"1397/06/03 17:30","price":1622},{"date":"1397/06/03 18:00","price":1618},{"date":"1397/06/03 18:20","price":1620},{"date":"1397/06/03 18:50","price":1622},{"date":"1397/06/03 19:10","price":1618},{"date":"1397/06/03 19:30","price":1620},{"date":"1397/06/03 19:50","price":1623},{"date":"1397/06/03 20:10","price":1625},{"date":"1397/06/03 20:20","price":1627},{"date":"1397/06/03 21:00","price":1629},{"date":"1397/06/03 21:10","price":1627}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398