کمترین: 
27052
بیشترین: 
27613
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
27481
زمان: 
6/3 21:10
قیمت دینار بحرین امروز 3 شهریور 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 3 شهریور 1397 , 27481 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":27052},{"date":"1397/06/03 11:50","price":27421},{"date":"1397/06/03 12:00","price":27458},{"date":"1397/06/03 12:10","price":27350},{"date":"1397/06/03 12:30","price":27171},{"date":"1397/06/03 12:50","price":27434},{"date":"1397/06/03 13:00","price":27360},{"date":"1397/06/03 13:20","price":27326},{"date":"1397/06/03 13:30","price":27360},{"date":"1397/06/03 13:50","price":27468},{"date":"1397/06/03 14:00","price":27542},{"date":"1397/06/03 14:10","price":27576},{"date":"1397/06/03 14:30","price":27542},{"date":"1397/06/03 14:50","price":27613},{"date":"1397/06/03 15:00","price":27576},{"date":"1397/06/03 15:10","price":27526},{"date":"1397/06/03 15:20","price":27542},{"date":"1397/06/03 16:10","price":27576},{"date":"1397/06/03 16:20","price":27613},{"date":"1397/06/03 16:30","price":27542},{"date":"1397/06/03 17:00","price":27505},{"date":"1397/06/03 17:10","price":27468},{"date":"1397/06/03 17:20","price":27505},{"date":"1397/06/03 17:30","price":27397},{"date":"1397/06/03 18:00","price":27326},{"date":"1397/06/03 18:20","price":27360},{"date":"1397/06/03 18:50","price":27397},{"date":"1397/06/03 19:10","price":27326},{"date":"1397/06/03 19:30","price":27360},{"date":"1397/06/03 19:50","price":27407},{"date":"1397/06/03 20:10","price":27444},{"date":"1397/06/03 20:20","price":27481},{"date":"1397/06/03 21:00","price":27515},{"date":"1397/06/03 21:10","price":27481}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398