کمترین: 
26605
بیشترین: 
27157
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
27027
زمان: 
6/3 21:10
قیمت ریال عمان امروز 3 شهریور 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 3 شهریور 1397 , 27027 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":26605},{"date":"1397/06/03 11:50","price":26968},{"date":"1397/06/03 12:00","price":27004},{"date":"1397/06/03 12:10","price":26898},{"date":"1397/06/03 12:30","price":26722},{"date":"1397/06/03 12:50","price":26981},{"date":"1397/06/03 13:00","price":26908},{"date":"1397/06/03 13:20","price":26874},{"date":"1397/06/03 13:30","price":26908},{"date":"1397/06/03 13:50","price":27014},{"date":"1397/06/03 14:00","price":27087},{"date":"1397/06/03 14:10","price":27120},{"date":"1397/06/03 14:30","price":27087},{"date":"1397/06/03 14:50","price":27157},{"date":"1397/06/03 15:00","price":27120},{"date":"1397/06/03 15:10","price":27071},{"date":"1397/06/03 15:20","price":27087},{"date":"1397/06/03 16:10","price":27120},{"date":"1397/06/03 16:20","price":27157},{"date":"1397/06/03 16:30","price":27087},{"date":"1397/06/03 17:00","price":27050},{"date":"1397/06/03 17:10","price":27014},{"date":"1397/06/03 17:20","price":27050},{"date":"1397/06/03 17:30","price":26944},{"date":"1397/06/03 18:00","price":26874},{"date":"1397/06/03 18:20","price":26908},{"date":"1397/06/03 18:50","price":26944},{"date":"1397/06/03 19:10","price":26874},{"date":"1397/06/03 19:30","price":26908},{"date":"1397/06/03 19:50","price":26955},{"date":"1397/06/03 20:10","price":26991},{"date":"1397/06/03 20:20","price":27027},{"date":"1397/06/03 21:00","price":27061},{"date":"1397/06/03 21:10","price":27027}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398