کمترین: 
2821
بیشترین: 
2880
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2866
زمان: 
6/3 21:10
قیمت ریال قطر امروز 3 شهریور 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 3 شهریور 1397 , 2866 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":2821},{"date":"1397/06/03 11:50","price":2864},{"date":"1397/06/03 12:10","price":2856},{"date":"1397/06/03 12:20","price":2852},{"date":"1397/06/03 12:30","price":2841},{"date":"1397/06/03 12:50","price":2857},{"date":"1397/06/03 13:00","price":2853},{"date":"1397/06/03 13:20","price":2857},{"date":"1397/06/03 13:30","price":2846},{"date":"1397/06/03 13:50","price":2869},{"date":"1397/06/03 14:00","price":2872},{"date":"1397/06/03 14:10","price":2880},{"date":"1397/06/03 14:20","price":2876},{"date":"1397/06/03 14:30","price":2872},{"date":"1397/06/03 14:50","price":2876},{"date":"1397/06/03 15:00","price":2880},{"date":"1397/06/03 15:10","price":2876},{"date":"1397/06/03 15:20","price":2872},{"date":"1397/06/03 16:10","price":2876},{"date":"1397/06/03 16:20","price":2880},{"date":"1397/06/03 16:30","price":2876},{"date":"1397/06/03 16:50","price":2872},{"date":"1397/06/03 17:00","price":2869},{"date":"1397/06/03 17:10","price":2865},{"date":"1397/06/03 17:30","price":2859},{"date":"1397/06/03 17:50","price":2850},{"date":"1397/06/03 18:10","price":2853},{"date":"1397/06/03 18:20","price":2850},{"date":"1397/06/03 18:30","price":2857},{"date":"1397/06/03 19:10","price":2850},{"date":"1397/06/03 19:30","price":2853},{"date":"1397/06/03 19:50","price":2858},{"date":"1397/06/03 20:10","price":2862},{"date":"1397/06/03 20:20","price":2866},{"date":"1397/06/03 20:30","price":2862},{"date":"1397/06/03 20:50","price":2866},{"date":"1397/06/03 21:00","price":2870},{"date":"1397/06/03 21:10","price":2866}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398